De Medezeggenschapsraad

In een aantal zaken die de school en het schoolbeleid betreffen, heeft de medezeggenschapsraad instemmings- of adviesbevoegdheid. Zeker op een kleine school als het onze is het goed dat er een medezeggenschapsraad is die meekijkt en meedenkt. Dit maakt dat besluiten bovendien breed gedragen worden. De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 5 gekozen leden. Drie leden zijn gekozen uit de ouders, twee leden uit het personeel. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de school respecteert, is verkiesbaar. De medezeggenschapsraad vergadert vijf keer per jaar. In september gaan we na wie aftreden, wie herkiesbaar zijn, enzovoort.