Over ons

About us

Identiteit

De Koldewijn Schoele wordt gevormd door leerlingen met verschillende (niet) kerkelijke achtergronden, waarin men elkaar respecteert. Dit is bijzonder en waardevol.

Onze school is een christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt van ons doen en laten. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden en vieringen willen wij de kinderen de grootheid en liefde van de Schepper laten zien. Iedereen die onze uitgangspunten, de Bijbel en de drie formulieren van Enigheid respecteert, is welkom op onze school.

Er wordt iedere dag geopend en geëindigd met gebed. Daarnaast wordt er gewerkt met de godsdienstmethode “Startpunt”. Er worden divers christelijke liederen gezongen en er wordt elke week een psalm of kort begrip aangeleerd. Uiteraard besteden we aandacht aan de christelijke feesten door middel van vieringen op school en in de kerk. In de week voor bid-  en dankdag werken wij rond het thema dat centraal staat in de kerkdienst.

Vanuit liefde voor God bieden leerkrachten een veilige en liefdevolle basis voor kinderen.  Als team, willen wij onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Onze christelijke identiteit gaat verder dan de Bijbellessen. Dit is zichtbaar in de eerbiedige omgang met God en in de respectvolle en liefdevolle omgang met elkaar. Wij vertellen de kinderen over Jezus Christus, Die  gestorven is voor onze zonden. (‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).

Ons doel is om geloven en opvoeden te verbinden in de totale onderwijsleersituatie.

‘Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.’ (Mattheüs 19:14)

Missie

In de missie van de Koldewijn Schoele verwoorden we wat we belangrijk vinden en waar onze focus de komende jaren ligt. Op deze missie mogen we worden aangesproken. Elke medewerker werkt vanuit deze missie.

De Koldewijn Schoele is een christelijke kleinschalige school op een unieke plek, met persoonlijke aandacht en ruimte voor eigen ontwikkeling voor nu en in de toekomst.  
Psalm 18: 36-37 (U hebt de voetstappen onder mij ruimte gegeven)

We gaan voor:

 • een positief veilig klimaat
 • ontwikkeling van talent
 • verbinding tussen school, ouders en omgeving

Koldewijn Schoele: Ruimte voor groei.

Kernwaarden de Koldewijn Schoele
De drie kernwaarden waarop onze missie is gebaseerd, zijn:

 • Geloof
 • Bloei
 • Betrokkenheid
About us

Visie

Geloof

een positief, veilig klimaat

 • Wij geloven in een drie-enige God, de God die we leren kennen in de Bijbel, Zijn Woord. In Jezus, Zijn Zoon, die naar de wereld gekomen is om onze zonden te dragen, te sterven aan het kruis en is opgestaan uit de dood. In de Heilige Geest, die door ons heen werkt.
 • Wij geloven in een God die Zijn liefde aan ons toont en van ons vraagt dat we naast Hem ook onze medemensen liefhebben, net zoveel als onszelf.
 • Wij geloven dat we als team van de Koldewijn Schoele de liefde van God en de weg tot behoud mogen laten zien aan alle mensen die verbonden zijn aan onze school.
 • Wij geloven in het aanbieden van een positief veilig klimaat, waardoor het zelfvertrouwen van een ieder groeit.

Bloei

ontwikkeling van eigen talent

 • Wij geloven dat God elk mens talenten heeft gegeven. We zien het als onze opdracht om kinderen te leren deze talenten te ontwikkelen en ze te helpen te groeien naar liefdevolle, open, zelfstandige en bekwame mensen.
 • Als teamleden willen we elkaar versterken door elkaars krachten te benutten en in te zetten.
 • Kinderen leren niet allemaal op dezelfde manier en komen niet allemaal tot dezelfde kennis. We vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken hoe ze leren en welke de vaardigheden daarvoor nodig zijn
 • We willen leerlingen nieuwsgierig maken waardoor ze met plezier en betrokkenheid, door onderzoekend leren, groeien. Vanuit een groei-mindset zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces onder begeleiding van de leerkracht.

Betrokkenheid

verbinding tussen school, ouders en kind

 • Collega’s werken samen om het onderwijs aan de kinderen te optimaliseren. We helpen elkaar en we delen kennis met elkaar.
 • Kinderen en volwassenen werken samen en leren zo met elkaar en van elkaar.
 • Wij zien ouders als partners. Samen zijn we verantwoordelijk voor onderwijs en vorming van de kinderen.
 • We werken als school niet alleen. We zijn als Koldewijn Schoele onderdeel van de samenleving in Kamperveen en willen kinderen leren kritisch te denken en omgaan met de omgeving.

Meer weten?

Lees meer over de rol van ouders op De Koldewijn Schoele.